Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

živnostníka Bc. Zuzana Balášová, se sídlem Stará Rudná 32, 793 31 Rudná pod Pradědem, identifikační číslo 00767395, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Bruntál, Sp. značka OZU-8683/2015/gri, Č.j. MUBR/66894-15/gri, pro prodej produktů formou digitálního obsahu (zábavné procházky s úkoly a tajenkou) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cestickou.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") živnostníka Bc. Zuzany Balášové, se sídlem Stará Rudná 32, 793 31 Rudná pod Pradědem, identifikační číslo 00767395, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Bruntál, Sp. značka OZU-8683/2015/gri, Č.j. MUBR/66894-15/gri (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cestickou.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktů v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Produkty se pro účely těchto smluvních podmínek rozumí digitální obsah ve formě elektronických dokumentů (zábavné procházky s úkoly a tajenkou) v různých formátech.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném produktu (objednávaný produkt "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako "objednávka").

2.4. Při objednávání produktu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena produktu a platební podmínky

3.1. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-1492740287/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího");


- bezhotovostně platební kartou.


3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu produktu bezhotovostní platbou. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem platby se rozumí číslo objednávky.

3.6. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty nabízené prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou prodávány ve formě tzv. digitálního obsahu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pouze pokud ještě nedošlo k převzetí (předání žádného produktu), které je součástí objednávky, potvrzené prodávajícím. Jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).

4.2. Za převzetí produktu se považuje přijetí produktu na elektronickou adresu kupujícího.

4.3. Kupující musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy, ve kterém uvede číslo objednávky a číslo účtu vedené u banky v České republice, v měně CZK, na který mají být vráceny peněžní prostředky. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu cestickou@centrum.cz. Prodávající potvrdí přijetí prohlášení kupujícího bez zbytečného odkladu.

4.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, a to nejpozději do 15-ti pracovních dnů od přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

4.5. Vrácené peněžní prostředky tvoří celková částka objednávky, ponížená o náklady vynaložené na dodání produktu kupujícímu (zejména poplatky, uhrazené za přijetí peněžních prostředků).

4.6. Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit i poskytnutý dárek.

5. Dodání produktu

5.1. Za dodání produktu se rozumí převzetí produtku kupujícím viz. bod 4.2 výše.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:

6.2.1. má produkt vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jím prováděné,

6.2.2. se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. je produkt v odpovídajícím množství nebo míře a

6.2.4. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na elektronické adrese prodávajícího.

6.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Reklamační řád

7.1. Reklamaci je nutné uplatnit vždy písemně na e-mailu cestickou@centrum.cz, a to do 90 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující uvede v emailu co nejvíce informací, které mohou pomoci k úspěšnému vyřízení reklamace. Uvede také číslo účtu vedeného v tuzemské bance v měně CZK, na který mu má být odeslána cena produktu v případě kladně vyřízené reklamace.

7.2. Pro zvýšení úspěšnosti reklamace vadného plnění by měl kupující informovat prodávajícího o vadě plnění neprodleně, ihned po zjištění této vady. A to buď emailem na cestickou@centrum.cz.

7.3. Za vadné plnění se považuje zejména situace, kdy nebylo možné uskutečnit konkrétní procházku s využitím konkrétního zakoupeného produktu, a to v rozsahu, který byl prodávajícím deklarován v detailním popisu daného produktu na stránkách elektronického obchodu nejpozději 48 hodin před zahájením procházky. Tedy například, pokud prodávající na stránce detailu produktu oznámil, že daný produkt, nebo některá jeho část není aktuálně v provozu a kupující se přesto rozhodl využít produkt v čase, následujícím více než 48hodin po uveřejnění výše uvedeného oznámení, pak nelze uplatnit reklamaci.

7.4. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 10 pracovních dnů od jejího písemného podání.

7.5. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu, zaslaného na emailovou adresu, ze které byla odeslána reklamace.

7.6. V případě kladného vyřízení reklamace bude cena produktu kupujícímu uhrazena na bankovní účet, uvedený v reklamaci a to do 14 dní od vyřízení reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy cestickou@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Stará Rudná 32, 793 31 Rudná pod Pradědem, adresa elektronické pošty cestickou@centrum.cz, telefon +420 777 902 738.

V Rudné pod Pradědem dne 16.1.2019